Regulamin serwisu i wysyłki newslettera

Regulamin serwisu i wysyłki newslettera Mennicy Polskiej od 1766 r. Sp. z o. o.
 
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 24 czerwca 2017 r., Dz.U. poz. 1219 ze zm.) (dalej: „Ustawa”), Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, adres e-mail: zloto@mennica.com.pl (dalej: „Mennica”), ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin”) dotyczący serwisu znajdującego się pod adresem www.mennica.com.pl (dalej: „Serwis”) oraz wysyłki newslettera, który można zamówić przez Serwis.
2. Administratorem Serwisu jest Mennica.
3. Regulamin określa warunki udostępniania Serwisu (dalej: „Usługa Serwisu”) jak również realizacji przez Mennicę wysyłki wiadomości poczty elektronicznej zawierających oferty Mennicy i aktualne informacje o jej produktach („Newsletter”). Osoby korzystające z Serwisu lub osoby, które zamówiły Newsletter nazywane są dalej „Użytkownikami”.


§ 2. Usługa Serwisu
1. Usługa Serwisu świadczona jest bezpłatnie.
2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
     1) Podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługująca co najmniej XHTML 1.0, z obsługą JavaScript.
     2) Rozdzielczość ekranu minimum 1024 pikseli.
     3) Zalecana jest obsługa Flash.3.

Dodatkowo zalecana jest akceptacja plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki. Brak akceptacji plików „cookie” może spowodować dyskomfort w użytkowaniu Serwisu.

3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Mennicy lub osobom trzecim.
4. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
6. Mennica zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku działań dotyczących bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. 

§ 3. Newsletter
1. Newsletter wysyłany jest do Użytkowników bezpłatnie.
2. Zamówienie Newslettera następuje poprzez łączne dokonanie przez Użytkownika wszystkich wskazanych poniżej czynności:
     1) podanie adresu e-mail;
     2) wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych, w szczególności w celu wysyłania do niego Newslettera;
     3) wyrażenie dobrowolnej zgody na otrzymywanie od Mennicy na podany adres e-mail przesyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej;
     4) wyrażenie dobrowolnej zgody na korzystanie przez Mennicę z automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingowym;
     5) potwierdzenie zapoznania się z  Regulaminem

oraz wciśnięcie przycisku „Kontynuuj”.

3. Wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 2 pkt 2)-4) powyżej następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich check-boxów. Ze względu na brzmienie art. 10 Ustawy oraz art. 172 Prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.) wysyłka Newslettera do Użytkownika będzie możliwa tylko po wyrażeniu przez niego łącznie wszystkich trzech zgód, o których mowa w ust. 2 pkt 2)-4) powyżej.
4. Newsletter będzie wysyłany na podany przez Użytkownika zgodnie z ust. 2 pkt 1) adres e-mail.
5. Otrzymywanie Newslettera wymaga posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
6. Mennica przestaje wysyłać do Użytkownika Newsletter, w przypadku, gdy:
     1) wypisze się on z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link zamieszczony na dole każdej wiadomości wysłanej jako Newsletter albo poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej z oświadczeniem w tym przedmiocie na adres e-mail info_newsletter@mennica.com.pl;
     2) zgłosi on do Mennicy sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub wycofa przez zgodę na przetwarzanie jego danych.

 
§ 4. Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.
2. Mennica zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.
3. Mennica, w celach marketingowych, w szczególności w celu wysyłki Newslettera, przetwarza dane osobowe Użytkownika w postaci jego adresu IP oraz adresu e-mail. Podanie przez Użytkownika wskazanych danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu subskrypcji Newslettera Mennicy. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnej zgody.
4. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu udowodnienia, że działania marketingowe Mennicy wobec Użytkownika były zgodne z prawem, tj. w celu obrony przed roszczeniami – który to cel wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów MPod1766.
5. Niezależnie od ust. 3 i 4 powyżej, Mennica przetwarza również dane osobowe Użytkownika w postaci informacji zbieranych o Użytkowniku za pomocą plików cookie lub podobnych technologii – więcej informacji na temat plików cookie, a także celów i sposobów opisanego w niniejszym ustępie przetwarzania znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookie dostępnym pod adresem: https://www.mennica.com.pl/dokumenty/polityka-plikow-cookie. Ponadto, w związku z użyciem plików cookie, Mennica niniejszym informuje co następuje:
     1) Osoby trzecie, w tym Facebook, Google i HotJar mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny inwestycje.mennica.com.pl i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam;
     2) Użytkownicy mogą wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nich do obsługi targetowania reklam;
     3) Mechanizm umożliwiający użytkownikom dokonanie wyboru włączenia lub wyłączenia gromadzenia informacji o nich do obsługi targetowania reklam znajduje się pod następującymi adresami: http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/.

6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Mennicę do momentu wypisania się przez niego z Newslettera, zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na potrzeby marketingu bezpośredniego albo do momentu wycofania przez niego zgody na przetwarzanie danych, a po tym momencie przez okres 4 lat – czyli przez okres w którym może pojawić się potrzeba udowodnienia przed organami władzy państwowej, że działania marketingowe Mennicy wobec Użytkownika były zgodne z prawem., tj. okres, w którym może pojawić się potrzeba Mennicy obrony przed roszczeniami.
7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane poprzez tworzenie profili w celu jak najlepszego dostosowania do jego oczekiwań kierowanych do niego w ramach Newslettera materiałów. Na podstawie profili nie będą podejmowanie żadne automatyczne decyzje dotyczące Użytkownika, które wywoływałyby wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.
8. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
9. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, w jakiej jej udzielił. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać wysyłając wiadomość na adres: info_newsletter@mennica.com.pl
10. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowuje Mennica. W szczególności w ramach tego prawa może zapytać Mennicę o to:
     1) w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe,
     2) jakie jego dane są przetwarzane,
     3) komu Mennica ujawnia dane Użytkownika – w takim przypadku Użytkownik uzyska informacje odbiorcach, którym dane osobowe Użytkownika zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
     4) jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
     5) czy w stosunku do Użytkownika podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niego profilowanie,
     6) czy Mennica przekazuje dane Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania jego  danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma on również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
12. Użytkownik ma prawo do żądania od Mennicy usunięcia jego danych osobowych z systemu Mennicy jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
     1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
     2) wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
     3) wniósł sprzeciw -  z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
     4) wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na potrzeby marketingowe,
     5) dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,
     6) dane osobowe Użytkownika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie,
     7) dane osobowe Użytkownika zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.

13. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
     1) jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
     2) jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu;
     3) Mennica nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
     4) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Skorzystanie przez Użytkownika z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez Mennice wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

14. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego danych osobowych oraz ma prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.
15. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Mennicę jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mennicy.
16. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
17. Użytkownik chcąc skorzystać z przysługujących mu praw lub mając pytania dotyczące tych praw może skontaktować się z Mennicą:
     1) kontaktując się inspektorem ochrony danych Mennicy na adres e-mail: iod@mennica.com.pl lub
     2) pisząc na adres pocztowy: Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa lub
     3) pisząc na adres e-mail: info_newsletter@mennica.com.pl.

18. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez Mennicę ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym obszarze. Mennica stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak np. szyfrowanie kanału komunikacji (protokół HTTPS).
19. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Mennicę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.  Oprócz danych osobowych, Mennica przetwarza dane eksploatacyjne, takie jak:
     1) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
     2) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
     3) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
     4) ogólne, statystyczne informacje demograficzne (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz anonimowe informacje dotyczących wieku, płci oraz kategorii zainteresowań w ramach świadczonej usługi.

20. Na potrzeby realizacji działań Mennicy wskazanych w Regulaminie, dane osobowe Użytkowników są przekazywane innym podmiotom współpracującym z Mennicą w zakresie i w celu, w jakim Mennica korzysta ze wsparcia tych podmiotów w obszarze wsparcia IT oraz prowadzenia wysyłki newslettera. W związku z tym Mennica zawarła umowy powierzenia z następującymi podmiotami:
     1) Bold Brand Commerce Sp. z o.o., ul. Pszczelna 48/3, 30-431 Kraków na potrzeby wsparcia IT;
     2) Benhauer Sp. z o. o., ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, na potrzeby udostępniania narzędzi SalesManago do realizacji wysyłek newsletterów, udostępniania formularzy i automatyzacji marketingu;
     3) Mennica Polska SA, al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, na potrzeby wsparcia IT.

21. Mennica zapewnia Użytkownikowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych przez Mennicę  do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail info_newsletter@mennica.com.pl. W niezbędnym zakresie informacja taka znajduje się także w Serwisie oraz w Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, stosowanych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług elektronicznych, Użytkownik może skontaktować się z Mennicą za pośrednictwem poczty, pisząc na adres:  Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa bądź za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: info_newsletter@mennica.com.pl.
22. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Użytkownika. Mennica nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkownika cudzych danych osobowych bądź za działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, którym dany Użytkownik przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Użytkownik nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat, jeżeli nie jest to konieczne do dla korzystania z działań Mennicy opisanych w Regulaminie.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działań Mennicy opisanych w Regulaminie, Użytkownik może złożyć reklamację poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej pod adres e-mail: info_newsletter@mennica.com.pl.
2. Mennica rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Użytkownik składający reklamację otrzyma odpowiedź w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail użyty przy składaniu reklamacji.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Mennicą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 


§ 6. Zmiany Regulaminu
1. Mennica jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie co najmniej jednej z następujących okoliczności:
     1) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Mennicę obowiązek określonej modyfikacji tej treści;
     2) wydanie przez organy administracji publicznej w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Mennicę obowiązek określonej modyfikacji tej treści;
     3) wprowadzenie przez Mennicę nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu;
     4) Wprowadzanie przez Mennicę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych;
     5) Powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Mennicę mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów;
     6) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na  przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Użytkowników będących konsumentami.

2. Mennica informuje Użytkowników  poprzez publikacje w Serwisie co najmniej o:
     1) treści planowanej zmiany Regulaminu;
     2) dacie wejścia zmiany w życie;
     3) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

3. Jeżeli w okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik nie wypisze się z Newslettera, przyjmuje się, że Użytkownik je zaakceptował.