Szanowni Klienci,
prosimy o e-mailowe składanie zamówień na wyprzedane produkty inwestycyjne o łącznej masie od 50g. W celu złożenia zamówienia prosimy zapoznać się ze szczegółami na stronie informacyjnejW przypadku zakupu sztabek złota o gramaturze od 250g, prosimy o zapoznanie się z procedurą zakupu na stronie wyceny indywidualnej. Termin realizacji zamówień wynosi do 12 tygodni. Zamówienia o mniejszej masie mogą Państwo składać w naszym sklepie internetowym - sztabki zostaną udostępnione do sprzedaży zaraz po wyprodukowaniu. W przypadku problemów z przesłaniem wiadomości prosimy o kontakt pod nr.: 885 252 528.

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego Mennicy Polskiej S.A. 
(wersja obowiązująca od 20 kwietnia 2022 r.) 

 

§ 1. Definicje

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1)        Mennica – Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-232), ul. Ciasna 6, KRS 0000019196 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy), NIP 527-00-23-255, Regon 010635937, kapitał zakładowy 51 138 096 zł, prowadząca Sklep, dokonująca sprzedaży Towarów. 
2)        Sklep  – Sklep internetowy prowadzony przez Mennicę działający pod adresem https://inwestycje.mennica.com.pl, dedykowany dla  Konsumentów. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane zakupem Towarów zapraszamy do kontaktu zgodnie z informacją dostępną pod adresem https://inwestycje.mennica.com.pl/kontakt/
3)        Regulamin – niniejszy regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług i sprzedaży Towarów przez Mennicę w ramach Sklepu. 
4)        Towar – opisany na stronie Sklepu produkt, którego sprzedaż za pośrednictwem Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu przewiduje Mennica. 
5)        Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat życia, zainteresowana dokonaniem zakupu  w Sklepie, przy czym w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, dla czynności prawnych dokonywanych zgodnie z Regulaminem, wymagana jest zgoda ich przedstawicieli ustawowych, chyba że posiadają one pełną zdolność do czynności prawnych. 
6)        Konsument  – osoba fizyczna dokonująca z Mennicą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
7)        Kupujący – Klient, z którym została zawarta zgodnie z Regulaminem umowa sprzedaży wybranego Towaru lub Towarów. 
8)        Portal  – strona sklepu Mennicy znajdująca się pod adresem internetowym https://inwestycje.mennica.com.pl 
9)        Konto – konto Klienta utworzone w procesie rejestracji zgodnie z Regulaminem, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów w Sklepie. Założenie Konta nie jest konieczne dla dokonywania zakupów w Sklepie. 
10)     Newsletter – wiadomości poczty elektronicznej zawierające oferty Mennicy i aktualne informacje o jej produktach, których wysyłka jest realizowana przez Mennicę. Newsletter wysyłany jest bezpłatnie. 
11)     RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

  

§ 2. Ogólne warunki korzystania z Konta i sprzedaży Towarów 

1. Korzystanie z Konta jak również nabywanie Towarów za pośrednictwem Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:  
1)        Podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługująca co najmniej XHTML 1.0, z obsługą JavaScript.  
2)        Rozdzielczość ekranu minimum 1024 pikseli. 
3)        Zalecana jest obsługa Flash. Dodatkowo zalecana jest akceptacja plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki. Brak akceptacji plików „cookies” może spowodować dyskomfort w użytkowaniu Portalu. 

2. Za rejestrację w Sklepie i korzystanie z Konta nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty. Powyższe nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Klienta zgodnie z Regulaminem za wszelkie Towary nabyte za pośrednictwem Konta. 
3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Konta zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Mennicy lub osobom trzecim. 
4. Klient obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Sklepu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Sklepu. 
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta z wykorzystaniem Konta lub Sklepu treści o charakterze bezprawnym. 
6. W przypadku stwierdzenia przez Mennicę naruszania przez Klienta obowiązków i zakazów, z ust. 3 – 5 powyżej, Mennica ma prawo natychmiastowego zablokowania Konta Klienta i rozwiązania zawartej z nim umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w §  3 poniżej. 
7. Na Portalu w zakładce „ABC Inwestora” Mennica umieszcza informacje dotyczące Towarów i związanego z ich zakupem potencjalnego ryzyka. Klient winien zapoznać się z tymi informacjami przed dokonaniem zakupu.  

§ 3. Umowa o udostępnienie Konta, Newsletter 

1. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie i utworzyć swoje Konto. 
2. Klient inicjuje proces rejestracji poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Sklepie, następujących danych: 
1)        imię i nazwisko; 
2)        adres e-mail; 
3)        hasło niezbędne w procesie logowania; 
4)        ponowienie hasła. 

3. Klient w procesie rejestracji zgodnie z ust. 2 powyżej jest zobowiązany do podania poprawnych i aktualnych danych osobowych. Klient, po przejściu całego procesu rejestracji i utworzeniu Konta, w jego ustawieniach, może w dowolnym czasie skorygować błędy lub zaktualizować dane wymienione w ust. 2. powyżej. 
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 2 powyżej, Klient zobowiązany jest zaakceptować treść Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu, a następnie, powinien zatwierdzić formularz rejestracyjny. Braki w zakresie powyższego, uniemożliwią ukończenie procesu rejestracji. 
5. Skuteczne zatwierdzenie formularza rejestracyjnego przez Klienta jest momentem utworzenia Konta i zawarcia pomiędzy Mennicą a Klientem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie funkcjonalności Konta, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej: „Umowa”). Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail niezwłocznie po zawarciu Umowy. 
6. Dodatkowo, Klient, przed zatwierdzeniem formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 4 powyżej, może zamówić Newsletter poprzez łączne dokonanie wskazanych poniżej czynności:    
1)        wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych, w szczególności w celu wysyłania do niego Newslettera; 
2)        wyrażenie dobrowolnej zgody na otrzymywanie od Mennicy na podany adres e-mail przesyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej; 
3)        wyrażenie dobrowolnej zgody na korzystanie przez Mennicę z automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingowym. 

7. Wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 6 powyżej następuje poprzez zaznaczenie  odpowiednich check-boxów. Ze względu na brzmienie art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 24 czerwca 2017 r., Dz.U. poz. 1219 ze zm.) oraz art. 172 Prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.) wysyłka Newslettera do Klienta będzie możliwa tylko po wyrażeniu przez niego łącznie wszystkich trzech zgód, o których mowa w ust. 6 powyżej. 
8. Klientowi, który zapomniał hasła do swojego Konta, udostępniona zostanie funkcjonalność przypomnienia hasła, dostępna na formularzu logowania. Po wybraniu opcji przypomnienia hasła, należy w odpowiedniej rubryce wprowadzić adres e-mail użyty w procesie rejestracji w Sklepie. Na ten adres e-mail Klienta zostanie wysłany link do formularza zmiany hasła. 
9. Logowanie do Konta możliwe jest po podaniu adresu e-mail użytego w procesie rejestracji oraz hasła Klienta. 
10. Przeglądanie stron Sklepu jak również złożenie zamówienia na Towary nie wymaga posiadania ani zalogowania się na Konto. Złożenie zamówienia na Towary wiąże się z koniecznością podania danych osobowych, w tym adresowych niezbędnych dla realizacji zamówienia. W przypadku składania zamówienia przez Konto po raz pierwszy, konieczne jest podanie danych osobowych i adresowych niewymaganych podczas rejestracji w Sklepie, niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te, po ich wprowadzeniu, Klient może zapisać w ramach Konta celem ich wykorzystywania przy kolejnych zamówieniach, jak również w dowolnym czasie skorygować ich błędy lub zaktualizować te dane w ustawieniach Konta. 
11. Klient ma prawo do usunięcia w dowolnej chwili swojego Konta. W celu usunięcia Konta, Klient powinien zgłosić takie żądanie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail info_newsletter@mennica.com.pl 
12. Mennica usuwa Konto po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 11 powyżej bez zbędnej zwłoki, w każdym razie w okresie nie dłuższym niż miesiąc od dnia otrzymania żądania.  
13. Z chwilą usunięcia Konta Klienta zgodnie z ust. 11-12 powyżej, Umowa zawarta z tym Klientem rozwiązaniu. 
14. Usunięcie Konta i rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na zawarte za pośrednictwem tego Konta umowy na sprzedaż Towarów, które pozostają w mocy i podlegają wykonaniu na zasadach określonych w Regulaminie.  

 

§ 4. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-232), ul. Ciasna 6. 
2. Mennica zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. 
3. Mennica przetwarza następujące dane Klientów w podanych poniżej celach: 

a) w celu dokonania rejestracji Klienta, utworzenia Konta i wykonania Umowy, Mennica przetwarza: 

- imię i nazwisko; 
- adres e-mail; 

podanie wskazanych danych jest niezbędne w celu realizacji Umowy stanowi więc warunek zawarcia Umowy. Przewarzanie wskazanych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem takiej umowy. 

b) w celu przyjęcia zamówienia na Towary i realizacji umowy sprzedaży Towarów Mennica przetwarza: 
- imię i nazwisko; 
- adres e-mail; 
- numer telefonu; 
- adres dostawy; 
- firma mieszcząca się pod adresem dostawy.

Podanie wskazanych w danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia, stanowi więc warunek zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Towarów. Przetwarzanie w/w danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed  zawarciem takiej umowy. 

c) w celu wystawienia faktury VAT dokumentującą sprzedaż towarów lub usług na żądanie Klienta będącego Konsumentem,  Mennica przetwarza: 
- imię i nazwisko; 
adres dostawy. 

Podanie wskazanych danych, w zakresie umożliwiającym Mennicy wystawienie faktury VAT i przechowywanie tej faktury VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Przetwarzanie wskazanych danych  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

d) w celu prowadzenia ewidencji VAT Mennica przetwarza: 
- imię i nazwisko; 
- numer PESEL. 

Podanie wskazanych danych, w zakresie umożliwiającym Mennicy prowadzenie ewidencji VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 125 ustawy o podatku od towarów i usług. Przetwarzanie wskazanych danych  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

e) w celach marketingowych, w szczególności w celu wysyłki Newslettera, Mennica przetwarza dane osobowe Klienta w postaci jego adresu IP oraz adresu e-mail. Podanie przez Klienta wskazanych danych jest lecz niezbędne w celu subskrypcji Newslettera Mennicy. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnej zgody Klienta. 

4. Ponadto dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w celu udowodnienia, że działania marketingowe Mennicy wobec Klienta były zgodne z prawem – który to cel wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mennicy polegających na zapewnieniu możliwości obrony swych praw. 
5. Niezależnie od ust. 3 i 4 powyżej, Mennica przetwarza również dane osobowe Klienta w postaci informacji zbieranych o Kliencie za pomocą plików cookie lub podobnych technologii – więcej informacji na temat plików cookie, a także celów i sposobów opisanego w niniejszym ustępie przetwarzania znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookie dostępnym pod adresem: https://www.mennica.com.pl/dokumenty/polityka-plikow-cookie. Ponadto, w związku z użyciem plików cookie, Mennica niniejszym informuje co następuje: 

a)        Osoby trzecie, w tym Facebook, Google i HotJar mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny inwestycje.mennica.com.pl i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam; 
b)        Klienci mogą wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nich do obsługi targetowania reklam; 
c)         Mechanizm umożliwiający Klientom dokonanie wyboru włączenia lub wyłączenia gromadzenia informacji o nich do obsługi targetowania reklam znajduje się pod następującymi adresami: http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/

6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Mennicę przez okres realizacji wszystkich umów zawartych przez Klienta z Mennicą zgodnie z Regulaminem, a następnie, przez okres przedawnienia się roszczeń z tych umów, zaś po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 
7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane poprzez tworzenie profili w celu jak najlepszego dostosowania do jego oczekiwań kierowanych do niego w ramach Newslettera materiałów. Na podstawie profili będą podejmowane automatyczne decyzje co do tego czy i jakie materiały reklamowe przedstawić Klientowi. Na podstawie profili nie będą podejmowanie natomiast żadne automatyczne decyzje dotyczące Klienta, które wywoływałyby wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały. 
8. Klient ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie w jakiej jej udzielił. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej cofnięciem.  Wycofania zgody można dokonać wysyłając wiadomość na adres: info_newsletter@mennica.com.pl 
9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowuje Mennica. W szczególności w ramach tego prawa może zapytać Mennicę o to: 
1)         w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe, 
2)         jakie jego dane są przetwarzane, 
3)         komu Mennica ujawnia dane Klienta – w takim przypadku Klient uzyska informacje odbiorcach, którym dane osobowe Klienta zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, 
4)         jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, 
5)         czy w stosunku do Klienta podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niego profilowanie, 
6)         czy Mennica przekazuje dane Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Klient ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania jego  danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma on również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 
11. Klient ma prawo do żądania od Mennicy usunięcia jego danych osobowych z systemu Mennicy jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
1)        dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
2)        Klient wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
3)        Klient wniósł sprzeciw -  z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania 
4)        dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
5)        dane osobowe Klienta osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie, 
6)        dane osobowe Klienta zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku. 

12. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach: 
1)        jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
2)        jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu; 
3)        Mennica nie potrzebuje już danych osobowych Klienta do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
4)        Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 

Skorzystanie przez Klienta z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez Mennice wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. 

13. Klient ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego danych osobowych oraz ma prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany. 
14. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Mennicę jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mennicy. 
15. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
16. Klient chcąc skorzystać z przysługujących mu praw lub mając pytania dotyczące tych praw może skontaktować się z Mennicą: 
1)        kontaktując się inspektorem ochrony danych Mennicy na adres e-mail: iod@mennica.com.pl lub 
2)        pisząc na adres pocztowy: Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa lub 
3)        pisząc na adres e-mail: info_newsletter@mennica.com.pl 

17. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez Mennicę ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym obszarze. Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak np. szyfrowanie kanału komunikacji (protokół HTTPS). 
18. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Mennicę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami.  Oprócz danych osobowych, Mennica przetwarza dane eksploatacyjne, takie jak: 
1)        oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, 
2)        informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, 
3)        informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług świadczonych drogą elektroniczną. 
4)        ogólne, statystyczne informacje demograficzne (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz anonimowe informacje dotyczących wieku, płci oraz kategorii zainteresowań w ramach świadczonej Usługi. 

19. Na potrzeby realizacji działań wskazanych w Regulaminie dane osobowe Klientów są przekazywane innym podmiotom współpracującym z Mennicą w zakresie i w celu, w jakim Mennica korzysta ze wsparcia tych podmiotów w obszarze wsparcia IT, prowadzenia wysyłki newslettera, wysyłek zamówionego towaru.  
20. Mennica zapewnia Klientowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail info_newsletter@mennica.com.pl W niezbędnym zakresie informacja taka znajduje się także w Serwisie oraz w Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, stosowanych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług elektronicznych, Użytkownik może skontaktować się z Mennicą za pośrednictwem poczty, pisząc na adres:  Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa bądź za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: info_newsletter@mennica.com.pl
21. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Klienta. Mennica nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Klienta cudzych danych osobowych bądź za działania innych Klientów lub podmiotów trzecich, którym dany Klient przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Klient nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat, jeżeli nie jest to konieczne do świadczenia Usług opisanych w Regulaminie. 

§ 5. Złożenie zamówienia, umowa sprzedaży Towaru 

1. Opisy Towarów umieszczone na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy ich sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.). 
2. Aktualne ceny Towarów podane są na stronach internetowych Sklepu - zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Mennica pokrywa koszty dostarczenia Towaru do danej lokalizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku wyboru przez Klienta jednej z form dostawy dostępnych na stronie Sklepu przy złożeniu zamówienia. Powyższe nie dotyczy przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu. 
3. Do złożenia zamówienia przez Klienta dochodzi po wykonaniu przez Klienta wszystkich poniższych czynności:  
1)        określeniu rodzaju i ilości zamawianego Towaru;  
2)        podania danych niezbędnych dla realizacji zamówienia;  
3)        wyboru formy dostawy:
- w przypadku produktów kolekcjonerskich- wysyłka na podany przez Klienta adres przesyłką kurierską
- w przypadku produktów inwestycyjnych- wysyłka na podany przez Klienta adres przesyłką kurierską albo odbiór osobisty w jednym dostępnych do wyboru punktów odbioru (lista punktów odbioru Mennicy dostępna jest w koszyku zamówienia przy wyborze formy dostawy),
4)       wyboru warunków płatności;
5)       potwierdzeniu przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku informującego , że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty,

4. Złożenie zamówienia przez Klienta na dane Towary zgodnie z Regulaminem stanowi ofertę nabycia tych Towarów na warunkach i w cenach wynikających z opisu tych Towarów zamieszczonych na stronach Sklepu. 
5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Mennica potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany przez Klienta. Wskazana wiadomość stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w ust. 4 powyżej. Chwila akceptacji oferty Klienta co do określonych Towarów stanowi chwilę zawarcia umowy sprzedaży tych Towarów. 
6. W treści potwierdzenia przyjęcia zamówieniu zamówienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Mennica potwierdza Kupującemu warunki zawartej umowy sprzedaży Towarów określonych w zamówieniu. Powyższe stanowi potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży Towarów objętych danym zamówieniem.
7. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży Towarów jest Warszawa, ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa.
8. Realizacja zamówienia następuje, jeżeli:
1)        zamówienie dotyczy Towaru, który jest dostępny;  
2)        Kupujący dokonał zapłaty za Towar zgodnie z postanowieniami § 6 poniżej. 

9. Jeśli Kupujący zapłaci za Towar, a zamówienie nie może zostać zrealizowane, Mennica informuje o tym Kupującego i niezwłocznie zwraca mu uiszczoną przez Kupującego kwotę powiększając ją o odsetki ustawowe, o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6. Płatność 

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar w terminie 2 godzin od dokonania zamówienia tego Towaru zgodnie z § 5 powyżej. W przypadku opóźnienia w zapłacie względem wskazanego terminu, złożone zamówienie zostaje anulowane. Jeśli Kupujący zapłaci za Towar po wskazanym powyżej terminie, Mennica poinformuje o tym Kupującego i niezwłocznie zwróci mu uiszczoną przez niego kwotę. 
2. Dostępną w Sklepie formą płatności za zamówiony Towar jest szybki przelew elektroniczny - usługa dostępna dla Klientów posiadających bankowe konta internetowe obsługiwane przez Blue Media S.A. Ewentualne koszty realizacji zapłaty ponoszone przez Kupującego na rzecz Mennicy w związku z korzystaniem ze wskazanej powyżej formy płatności nie będą przewyższać poniesionych przez Mennicę kosztów skorzystania z tej formy płatności. 
3. Przelewy internetowe są obsługiwane przez serwis Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN ( w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013. Serwis Blue Media S.A. zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji. Dane Kupującego realizującego płatność poprzez serwis Blue Media S.A. są przekazywane bezpośrednio do serwisu Blue Media SA z pominięciem Sklepu. 
4. Korzystanie z serwisu Blue Media S.A. wymaga uprzedniej akceptacji przez Kupującego regulaminu Blue Media S.A. 

 

§ 7. Realizacja zamówienia 

1. W przypadku wydawania Towaru poprzez jego wysłanie przesyłką kurierską, po dokonaniu zapłaty przez Kupującego zgodnie z § 6 powyżej, zamówione Towary są wysyłane do Kupującego w terminie 5 (pięciu) dni roboczych. Zamówione Towary dostarczane są na adres podany przez Kupującego. Maksymalny czas realizacji zamówienia, w tym dostarczenia zamówionych Towarów do Kupującego to 30 dni kalendarzowych.
2. W przypadku wydawania Towaru poprzez jego odbiór osobisty przez Klienta, zastosowanie znajdują poniższe postanowienia:
1)        Towar opłacony, przeznaczony do odbioru będzie gotowy do odbioru w punkcie wybranym przez Klienta nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Mennicę ceny za ten Towar. Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail, o terminie, w którym opłacony przez niego Towar będzie gotowy do odbioru.
2)        Odbiór osobisty Towaru w wybranym przez Kupującego punkcie może nastąpić w aktualnie obowiązujących godzinach jego otwarcia. W przypadku odbioru w Mennicy przy ul. Annopol 3, odbiór może nastąpić po umówieniu spotkania z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. Spotkanie można umówić wysyłając wiadomość e-mail na adres zloto@mennica.com.pl lub dzwoniąc pod numer +48 22 656 42 92 lub +48 22 656 41 57
3)        Dokonując odbioru osobistego Kupujący okazuje dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość oraz podaje numer zamówienia.
4)        Towar opłacony, przeznaczony do odbioru osobistego winien zostać odebrany przez Kupującego w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail informującej o możliwości jego odebrania. W przypadku produktów inwestycyjnych, po bezskutecznym upływie terminu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od chwili przygotowania do odbioru opłaconego Towaru, Towar jest przenoszony do skarbca Mennicy, a Mennica rozpocznie naliczanie comiesięcznej opłaty za bezumowne przechowywanie Towaru w skarbcu Mennicy, w wysokości 120% wynagrodzenia, które należne byłoby Mennicy za przechowanie takiego Towaru w takiej samej ilości na podstawie stosowanych przez Mennicę miesięcznych stawek za przechowanie.

3. Jeśli na stronie internetowej Sklepu podany jest szczególny termin wysyłki lub odbioru Towaru, wówczas obowiązuje taki termin.
4. Kupujący w chwili odbioru Towaru powinien sprawdzić, czy Towar lub przesyłka nie posiada uszkodzeń np. powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodny z zamówieniem.

§ 8. Odstąpienie od umowy 

1. W odniesieniu do produktów inwestycyjnych – zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 30 marca 2017 r, Dz.U. poz. 683) Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży produktu inwestycyjnego, ponieważ taka umowa dotyczy produktu, za który cena zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym, nad którym Mennica nie sprawuje kontroli i jednocześnie ww. wahania cen mogą nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. terminu 14 dni. Mennica informuje jednocześnie, że prawdopodobieństwo, iż wahania takie wystąpią w ww. terminie jest bliskie 100 %.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży produktu kolekcjonerskiego: 

1)        Kupujący będący Konsumentem, który zawarł zgodnie z Regulaminem umowę sprzedaży produktu kolekcjonerskiego, może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od niej – jako od umowy zawartej na odległość – bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem, że Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
2)        Bieg wskazanego w pkt 1) powyżej terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu kolekcjonerskiego rozpoczyna się od dnia objęcia tego produktu  w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 
3)        Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu kolekcjonerskiego, składając Mennicy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym tutaj
4)        Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres email: sklep@mennica.com.pl lub pisemnie na adres: Mennica Polska S.A., Dział Handlu Krajowego, ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa. Mennica niezwłocznie prześle Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej. 
5)        W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu kolekcjonerskiego zgodnie z pkt. 1)-4) powyżej, umowę tę uważa się za niezawartą. 
6)        Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu kolekcjonerskiego zanim Mennica przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
7)        Mennica niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności – z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej. 
8)        Mennica dokonuje zwrotu płatności przelewem na numer konta bankowego, z którego Kupujący dokonał zapłaty. 
9)        Mennica wstrzyma się ze zwrotem kwot otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
10)        Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Mennicy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Mennicę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży tego Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.  
11)        Zwracany Towar należy odesłać na adres: Mennica Polska S.A., ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa. 
12)        Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Towaru.
 

§ 9. Opis Towaru, Reklamacje 

1. Mennica sprzedaje Towar wskazany przez Kupującego w zamówieniu, zgodny z opisem Towaru zamieszczonym na Portalu. Mennica utrwala w wersji elektronicznej, w zarządzanym przez siebie systemie informatycznym, treść zawartej umowy sprzedaży i dostarcza ją Kupującemu na jego żądanie. 
2. Na stronie internetowej Sklepu są umieszczane zdjęcia Towarów, np. sztabek złota i srebra z indywidualnym numerem przykładowej sztabki lub brylantów/diamentów. Wskazane zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy, w szczególności oceniając wielkość sztabki złota czy srebra/brylantu/diamentu należy kierować się wartościami liczbowymi wskazanymi w opisie Towaru.  
3. Wszelkie wątpliwości, zapytania i reklamacje dotyczące Towarów oraz związane z realizacją zamówienia powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe:  

1)        w przypadku produktów inwestycyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zloto@mennica.com.pl 
2)        w przypadku produktów numizmatycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mennica.com.pl 
3)        telefonicznie na numer:  
produkty inwestycyjne – 22 656 40 50 (pn.–pt.: 9.00–16.00) 
produkty kolekcjonerskie – 22 656 41 96 (pn.–pt.: 9.00–16.00) 

Za połączenie telefoniczne konsument nie będzie obciążony opłatą wyższą niż za wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta. 

4)        pisemnie na adres: Mennica Polska S.A. ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa wypełniając formularz reklamacyjny dostępny tutaj

4. Wszelkie reklamacje w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej, chyba że wspólnie ustalona zostanie inna forma odpowiedzi.  
5. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są w trybie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. w przypadku Konsumentów w szczególności w trybie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, 827) oraz Kodeksu Cywilnego; a w przypadku przedsiębiorców w trybie Kodeksu Cywilnego. 
6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Mennicą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

   

§ 10. Zmiany Regulaminu 

1. Mennica jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Kupującym z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności: 

1)        Zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Mennicę obowiązek określonej modyfikacji tej treści;  
2)        Wydanie przez organy administracji publicznej w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Mennicę obowiązek określonej modyfikacji tej treści;  
3)        Wprowadzenie przez Mennicę nowych funkcjonalności Portalu/sklepu internetowego lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;  
4)        Wprowadzanie przez Mennicę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;  
5)        Powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Mennicę mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej Umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego klienta Mennicy będącego Konsumentem proponowana zmiana jest na korzyść takiego klienta; 
6)        Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na  przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla konsumentów - w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień. 

2. Mennica informuje Klienta poprzez publikacje na Portalu co najmniej o:  

1)        treści planowanej zmiany Regulaminu;  
2)        dacie wejścia zmiany w życie; 
3)        prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanej zmiany, terminie na jego złożenie i jego konsekwencjach dla Kupującego;  
4)        jednolitej treści Regulaminu po zmianach.  

3. Jeżeli w okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Klient nie zgłosi Mennicy sprzeciwu wobec tych zmian, przyjmuje się, że Klient je zaakceptował. W okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Klient może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym albo zgłosić sprzeciw, w wyniku którego Umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian. 
4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży, co do których Kupujący wyraził wolę przystąpienia do nich przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Kupującego przystąpienia do umowy z Mennicą (dniem tym najczęściej będzie dzień złożenia zamówienia na Portalu). 

  

§ 11. Postanowienia Końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Kupującymi i Mennicą z na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.  
2. Mennica nie ponosi odpowiedzialności za wahania kursu Towarów na rynku i wartość zakupionych Towarów w czasie.  
3. Mennica zachęca i umożliwia wszystkim Kupującym zapoznanie się z fachowymi informacjami dotyczącymi Towarów, umieszczanymi na Portalu.