Regulamin

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: MP1766 – Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-854), al. Jana Pawła II 23, KRS 0000374497 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy), NIP 521-35-90-057, Regon 142743691, kapitał zakładowy 301.806.000,00, prowadząca Sklep, dokonująca sprzedaży Towarów oraz wdrażająca niniejszy Regulamin.
SKLEP – Sklep internetowy prowadzony przez MP1766 działający pod adresem https://inwestycje.mennica.com.pl
REGULAMIN – Niniejszy regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług przez MP1766 w ramach Sklepu.
TOWAR – Produkt oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KUPUJĄCY – Klient, który składa zamówienie na zakup wybranego Towaru.
SPRZEDAJĄCY – MP1766.
PORTAL – strona sklepu MP1766 znajdująca się pod adresem internetowym https://inwestycje.mennica.com.pl

ARTYKUŁ 2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedaż Towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem Internetu (Portalu) umowy sprzedaży. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługująca co najmniej XHTML 1.0, z obsługą JavaScript.
b) Rozdzielczość ekranu minimum 1024 pikseli.
c) Zalecana jest obsługa Flash.
d) Zalecana jest akceptacja plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki. Brak akceptacji plików „cookies” może spowodować dyskomfort w użytkowaniu Portalu.
2.2. Realizacja zamówień Kupującego możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3. Aktualne ceny Towarów podane są na stronach internetowych Sklepu - zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Do cen sprzedaży Towarów dostarczanych do miejsca wskazanego przez Kupującego Sprzedający dolicza koszt dostarczenia Towaru do Kupującego (za wyjątkiem lokalizacji, o których mowa w punkcie 7.2 ppkt.1-4), zgodnie z cennikiem usług kurierskich na terenie RP, podanym na Portalu oraz o którym Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia.
2.4. Jako termin zapłaty przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego Sprzedającego..

ARTYKUŁ 3. REJESTRACJA W BAZIE KLIENTÓW

3.1. Rejestracja Kupującego w bazie danych Sklepu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Portalu.
3.2. Kupujący w momencie rejestracji zaznacza (klika), czy wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Kupującego będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający w pełni respektuje zakaz dostarczania Kupującemu treści o charakterze bezprawnym.

ARTYKUŁ 4. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

4.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-854), al. Jana Pawła II 23.
4.2. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Kupujących.
4.3. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w celach związanych z realizacją zamówień na Towary oraz procesem ich sprzedaży, oraz w celach archiwizacyjnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), dalej ustawą.
4.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia zamówienia i zakupu Towaru.
4.5. Dane osobowe Kupujących mogą być również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt. 1 ustawy. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w szczególności wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych oraz w innych przypadkach określonych w ustawie.
4.6. Kupujący ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.7. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4.8. Dane osobowe Kupujących są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.
4.9. Pliki "cookies" są wykorzystywane na zasadach określonych w polityce plików cookies.
4.10. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
4.11. MP1766 jako administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych następujących podmiotom: Bold Brand Commerce Sp. z o.o., ul. Pszczelna 48/3, 30-431 Kraków.
4.12. Dane osobowe będą udostępniane firmom:
FedEx Express Polska Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, na potrzeby świadczenia usług kurierskich;
Mennica Polska SA, al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, na potrzeby pakowania i wysyłki produktów.
4.13. Sprzedawca zapewnia Kupującemu stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail serwis@mennica.com.pl. W niezbędnym zakresie informacja taka znajduje się także na Portalu oraz w niniejszym Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, stosowanych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług elektronicznych, prosimy o kontakt pod ww. adresem lub pod numerem telefonu 22 656 40 50.

ARTYKUŁ 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA ORAZ PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI

5.1. Niniejszy artykuł 5 stanowi rozszerzenie ogólnych warunków sprzedaży określonych w art. 2.
5.2. Kupujący może złożyć zamówienie na Portalu po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
5.3. Do pełnego złożenia zamówienia dochodzi po wykonaniu przez Kupującego wszystkich poniższych czynności:
a) określeniu rodzaju i ilości zamawianego Towaru;
b) złożeniu zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
c) zaakceptowaniu przez Kupującego warunków płatności w tym ewentualnych kosztów transportu;
d) Potwierdzenie przez Kupującego, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
5.4. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.
5.5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość Sprzedający poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
a) numerze zamówienia / wysyłki;
b) istotnych właściwościach Towaru, tj. głównych cechach swojego świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
c) swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie Sprzedającego, jego adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
d) łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty, kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się, kosztach zwrotu rzeczy, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;
e) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedającego oraz stosowanej przez Sprzedającego procedurze rozpatrywania reklamacji;
f) braku prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta);
g) obowiązku Sprzedającego dostarczenia rzeczy bez wad (tj. odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5563 kodeksu cywilnego);
h) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji (o ile ma zastosowanie w odniesieniu do zamawianego Towaru);
i) minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy (o ile ma zastosowanie w odniesieniu do zamawianego Towaru);
j) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
Ponadto Sprzedawca powiadomi Konsumenta o wszelkich innych istotnych okolicznościach związanych z zakupem Towaru, o ile takie powiadomienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy i o ile ma ono zastosowanie do zamawianego Towaru.
Powyższe informacje przekazywane są najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość (Internet, telefon, fax) w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem. Najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru Sprzedający przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Do zamówienia Sprzedający dołącza posiadane przez siebie dokumenty dotyczące Towaru, o ile są one przeznaczone dla Konsumenta. Ponadto na Portalu w zakładce „ABC Inwestora” Sprzedający umieszcza informacje dotyczące Towarów i związanego z ich zakupem potencjalnego ryzyka. Kupujący winien zapoznać się z tymi informacjami przed dokonaniem zakupu.
5.6. Realizacja zamówienia następuje, jeżeli:
a) zamówienie jest złożone zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
b) zamówienie dotyczy Towaru, który jest dostępny;
c) Kupujący dokonał zapłaty za Towar zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) Kupujący w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
5.7. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego w wiadomości e-mail.
5.8. Jeśli Kupujący uiścił już zapłatę za Towar, a zamówienie nie może zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność Towaru lub błędne złożenie zamówienia przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego i niezwłocznie zwraca mu uiszczoną zapłatę. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru, za który Kupujący dokonał już zapłaty, Sprzedający zwracając zapłaconą kwotę powiększa ją o odsetki ustawowe wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
5.9. Punkt 5.8. zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w sytuacji, w której Kupujący zbyt późno (tj. wbrew postanowieniom pkt. 6.2.) zrealizował elektroniczną płatność za zamówiony Towar.

ARTYKUŁ 6. PŁATNOŚĆ

6.1. Dostępne są następujące formy płatności za kupiony Towar - szybki przelew elektroniczny (usługa dostępna dla Klientów posiadających bankowe konta internetowe obsługiwane przez Blue Media SA). Ewentualne koszty realizacji zapłaty ponoszone przez Konsumenta na rzecz Sprzedawcy nie będą przewyższać poniesionych przez Sprzedającego kosztów w związku z tym sposobem zapłaty.
6.2. Przelewy internetowe są obsługiwane przez serwis Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN ( w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013. Serwis Blue Media SA zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji. Dane Kupującego realizującego płatność poprzez serwis Blue Media SA są przekazywane bezpośrednio do serwisu Blue Media SA z pominięciem Sklepu.
6.3. Korzystanie z serwisu Blue Media SA wymaga uprzedniej akceptacji przez Kupującego regulaminu Blue Media SA
6.4. Jako termin zapłaty dokonanej przy pomocy przelewu elektronicznego przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedającego do zapłaty.

ARTYKUŁ 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

7.1. W przypadku zapłaty przez Kupującego ceny i kosztów transportu w formie przelewu internetowego, Towar jest wysyłany do Kupującego w terminie 5 (pięć) dni roboczych. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeśli przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta). Zamówienie zostanie wówczas zrealizowane najpóźniej następnego dnia roboczego. Zamówione Towary dostarczane są niezwłocznie na adres podany przez Kupującego za pośrednictwem doręczyciela (kurier). Maksymalny czas realizacji (dostawy) zamówienia to 30 dni kalendarzowych.
7.2. Odbiór osobisty opłaconego Towaru może nastąpić w następujących lokalizacjach, wedle wyboru Kupującego:


1. Sklep Firmowy Mennicy Polskiej w C.H. Stary Browar
ul. Półwiejska 42; 61-888 Poznań
Tel. 61 859 63 53
pon. –  sob.: godz. 9:00 - 21:00
niedz.: godz.10:00 - 20:00

2. Sklep Firmowy Mennicy Polskiej na
Zamku Królewskim na Wawelu,
Wawel 5, 31-001 Kraków
tel. 12 42 30 552,
pon. – niedz.: godz. 9:00 - 18:00  

3. Skarbiec Mennicy Polskiej
ul. Annopol 3
tel. 22 656 45 93

Poniedziałek 09:00 – 17:00
Wtorek 09:00 – 17:00
Środa  09:00 – 17:00
Czwartek  09:00 – 17:00
Piątek  09:00 – 17:00

 

Dokonując odbioru osobistego Kupujący okazuje dowód osobisty lub inny dokument zawierający zdjęcie i adres oraz podaje numer zamówienia.
7.3. Towar opłacony, przeznaczony do odbioru osobistego w lokalizacjach wskazanych w punkcie 7.2. będzie gotowy do odbioru nie później niż w ciągu 4 (czterech) dni roboczych od chwili otrzymania zapłaty ceny za Towar . Transport do ww. lokalizacji nie łączy się z kosztami transportu. Kupujący zostanie poinformowany mailem, w momencie, w którym opłacony przez niego Towar będzie gotowy do odbioru w jednej z ww. lokalizacji.
7.4 Towar opłacony, przeznaczony do odbioru osobistego winien zostać odebrany przez Kupującego w terminie do 7 (siedem) dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia, w jednej z lokalizacji, wybranej przez Kupującego, wskazanej w punkcie 7.2. Po upływie tego terminu Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego opłatą za przechowanie i ubezpieczenie Towaru w wysokości faktycznie ponoszonych kosztów przechowania i ubezpieczenia Towaru, nie większych niż 10,00 (dziesięć) złotych brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w odbiorze zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od chwili dostarczenia opłaconego Towaru do jednej z ww. lokalizacji, Towar jest odsyłany do magazynu depozytowego Mennicy.
7.5. Jeśli na stronie internetowej Sklepu podany jest szczególny termin dostawy lub odbioru Towaru, wówczas obowiązuje taki termin.
7.6. Kupujący w chwili odbioru Towaru powinien sprawdzić, czy Towar lub przesyłka nie posiada uszkodzeń np. powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodny z zamówieniem.

ARTYKUŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

8.1. Produkty inwestycyjne.
Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Kupujący nie może odstąpić od umowy (z wyłączeniem sytuacji określonych w punkcie 5.8. Regulaminu), ponieważ zamówienie dotyczy produktu, za który cena zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli i jednocześnie ww. wahania cen mogą nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. terminu 14 dni. Sprzedający informuje jednocześnie, że prawdopodobieństwo, iż wahania takie wystąpią w ww. terminie jest bliskie 100 %.
8.2. Produkty kolekcjonerskie.
8.2.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Brak ponoszenia przez Konsumenta kosztów związanych z odstąpieniem od umowy nie dotyczy następujących sytuacji:
a) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
8.2.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.2.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym tutaj.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sklep@mennica.com.pl; Mennica Polska od 1766 Spółka z o.o. Dział Handlu Krajowego al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa. Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej. 

8.2.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
8.2.5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8.2.6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
8.2.7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.2.8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.2.9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8.2.10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
8.2.11. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
8.2.12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

ARTYKUŁ 9. OPIS TOWARU; REKLAMACJE

9.1. Sprzedający sprzedaje na rzecz Kupującego Towar wskazany przez niego w zamówieniu, zgodny z opisem Towaru zamieszczonym na Portalu. Sprzedający utrwala w wersji elektronicznej, w zarządzanym przez siebie systemie informatycznym, treść zawartej umowy sprzedaży i dostarcza ją Kupującemu na jego żądanie.
9.2. Na stronie internetowej Sklepu są umieszczane zdjęcia sztabek złota i srebra z indywidualnym numerem przykładowej sztabki. Zdjęcia brylantów/diamentów mają charakter poglądowy, w szczególności oceniając wielkość brylantu/diamentu należy kierować się w pierwszej kolejności wartościami liczbowymi wskazanymi w opisie Towaru.
9.3. Wszelkie wątpliwości, zapytania i reklamacje dotyczące Towarów oraz związane z realizacją zamówienia powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe:
a) w przypadku produktów inwestycyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zloto@mennica.com.pl
b) w przypadku produktów numizmatycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dzial_handlu@mennica.com.pl
c) telefonicznie na numer:
produkty inwestycyjne – 22 656 40 50 (pn.–pt.: 9.00–16.00)
produkty kolekcjonerskie – 22 656 42 60 (pn.–pt.: 9.00–16.00)
Za połączenie telefoniczne konsument nie będzie obciążony opłatą wyższą niż za wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta.
d) pisemnie na adres: Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.
9.4. Wszelkie reklamacje w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź na piśmie, chyba że wspólnie ustalona zostanie inna forma odpowiedzi.
9.5. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są w trybie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. w przypadku Konsumentów w szczególności w trybie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, 827) oraz Kodeksu Cywilnego; a w przypadku przedsiębiorców w trybie Kodeksu Cywilnego.

ARTYKUŁ 10. ZMIANY REGULAMINU

10.1 Sprzedający jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Kupującym z ważnych powodów. Jako ważny powód uznaje się zaistnienie co najmniej jednej z nw. okoliczności:
a. Zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Sprzedającego obowiązek określonej modyfikacji tej treści;
b. Wydanie przez organy administracji publicznej w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Sprzedającego obowiązek określonej modyfikacji tej treści;
c. Wprowadzenie przez Sprzedającego nowych funkcjonalności Portalu/sklepu internetowego lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;
d. Wprowadzanie przez Sprzedającego nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;
e. Powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Sprzedającego mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej Umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego klienta Sprzedającego będącego Konsumentem proponowana zmiana jest na korzyść takiego klienta.
10.2. Zmiany treści Regulaminu z powodu okoliczności, o których mowa w punkcie 1 ust. a-d powyżej mogą być wprowadzone w życie nie później niż w terminie jednego roku od zaistnienia okoliczności uzasadniającej daną zmianę. Powyższe nie dotyczy okoliczności mających charakter zdarzenia przyszłego.
10.3. Sprzedający informuje Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz poprzez publikacje na Portalu co najmniej o:
a) treści planowanej zmiany Regulaminu;
b) okoliczności, na podstawie której Sprzedający podjął decyzję o tej zmianie,
c) dacie wejścia zmiany w życie;
d) prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanej zmiany, terminie na jego złożenie i jego konsekwencjach dla Kupującego;
e) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.
10.4. Kupujący będzie związany postanowieniami zmienionego Regulaminu, o ile nie wyrazi sprzeciwu w terminie trzydziestu dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.
10.5. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży lub umów świadczenia usług, co do których Kupujący wyraził wolę przystąpienia do nich przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Kupującego przystąpienia do umowy ze Sprzedającym (dniem tym najczęściej będzie dzień złożenia zamówienia na Portalu).

ARTYKUŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa, w tym szczególności ustaw wymienionych w pkt. 9.5 Regulaminu, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Kupującymi i Sprzedającym na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.
11.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wahania kursu Towarów na rynku i wartość zakupionych Towarów w czasie.
11.3. Sprzedający zachęca i umożliwia wszystkim Kupującym zapoznanie się z fachowymi informacjami dotyczącymi Towarów, umieszczanymi na Portalu.

Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła w dniu 4 kwietnia 2018 roku.

 

Powstańców Warszawy 6