Regulamin Sklepu internetowego Mennicy Polskiej S.A.

§ 1. Definicje

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) Mennica – Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-232), ul. Ciasna 6, KRS 0000019196 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy), NIP 527-00-23-255, Regon 010635937, kapitał zakładowy 51 138 096 zł, prowadząca Sklep, dokonująca sprzedaży Towarów.

2) Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Mennicę działający pod adresem https://inwestycje.mennica.com.pl, dedykowany dla Konsumentów. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane zakupem Towarów zapraszamy do kontaktu zgodnie z informacją dostępną pod adresem https://inwestycje.mennica.com.pl/kontakt/

3) Regulamin – niniejszy regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług i sprzedaży Towarów przez Mennicę w ramach Sklepu.

4) Towar – opisany na stronie Sklepu produkt, którego sprzedaż za pośrednictwem Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu przewiduje Mennica.

5) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat życia, zainteresowana dokonaniem zakupu w Sklepie, przy czym w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, dla czynności prawnych dokonywanych zgodnie z Regulaminem, wymagana jest zgoda ich przedstawicieli ustawowych, chyba że posiadają one pełną zdolność do czynności prawnych.

6) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Mennicą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7) Kupujący – Klient, z którym została zawarta zgodnie z Regulaminem umowa sprzedaży wybranego Towaru lub Towarów.

8) Portal – strona sklepu Mennicy znajdująca się pod adresem internetowym https://inwestycje.mennica.com.pl

9) Konto – konto Klienta utworzone w procesie rejestracji zgodnie z Regulaminem, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów w Sklepie. Założenie Konta nie jest konieczne dla dokonywania zakupów w Sklepie.

10) Newsletter – wiadomości poczty elektronicznej zawierające oferty Mennicy i aktualne informacje o jej produktach, których wysyłka jest realizowana przez Mennicę. Newsletter wysyłany jest bezpłatnie.

11) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 2. Ogólne warunki korzystania z Konta i sprzedaży Towarów

1. Korzystanie z Konta jak również nabywanie Towarów za pośrednictwem Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) Podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługująca co najmniej XHTML 1.0, z obsługą JavaScript.

2) Rozdzielczość ekranu minimum 1024 pikseli.

3) Zalecana jest obsługa Flash. Dodatkowo zalecana jest akceptacja plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki. Brak akceptacji plików „cookies” może spowodować dyskomfort w użytkowaniu Portalu.

2. Za rejestrację w Sklepie i korzystanie z Konta nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty. Powyższe nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Klienta zgodnie z Regulaminem za wszelkie Towary nabyte za pośrednictwem Konta.

3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Konta zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Mennicy lub osobom trzecim.

4. Klient obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Sklepu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Sklepu.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta z wykorzystaniem Konta lub Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

6. W przypadku stwierdzenia przez Mennicę naruszania przez Klienta obowiązków i zakazów, z ust. 3 – 5 powyżej, Mennica ma prawo natychmiastowego zablokowania Konta Klienta i rozwiązania zawartej z nim umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 3 poniżej.

 

 

§ 3. Umowa o udostępnienie Konta

1. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie i utworzyć swoje Konto.

2. Klient inicjuje proces rejestracji poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Sklepie, następujących danych:

1) imię i nazwisko;

2) adres e-mail;

3) hasło niezbędne w procesie logowania;

4) ponowienie hasła.

3. Klient w procesie rejestracji zgodnie z ust. 2 powyżej jest zobowiązany do podania poprawnych i aktualnych danych osobowych. Klient, po przejściu całego procesu rejestracji i utworzeniu Konta, w jego ustawieniach, może w dowolnym czasie skorygować błędy lub zaktualizować dane wymienione w ust. 2. powyżej.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 2 powyżej, Klient zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu, a następnie, powinien zatwierdzić formularz rejestracyjny. Braki w zakresie powyższego, uniemożliwią ukończenie procesu rejestracji.

5. Skuteczne zatwierdzenie formularza rejestracyjnego przez Klienta jest momentem utworzenia Konta i zawarcia pomiędzy Mennicą a Klientem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie funkcjonalności Konta, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej: „Umowa”). Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail niezwłocznie po zawarciu Umowy.

6. Dodatkowo, Klient, przed zatwierdzeniem formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 4 powyżej, może zamówić Newsletter poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie od Mennicy na podany adres e-mail informacji handlowej o jej ofertach i promocjach, w tym przy użyciu systemów do automatycznej wysyłki. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Zamówienie Newslettera Klient musi potwierdzić poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na podany adres e-mail.

7. Klientowi, który zapomniał hasła do swojego Konta, udostępniona zostanie funkcjonalność przypomnienia hasła, dostępna na formularzu logowania. Po wybraniu opcji przypomnienia hasła, należy w odpowiedniej rubryce wprowadzić adres e-mail użyty w procesie rejestracji w Sklepie. Na ten adres e-mail Klienta zostanie wysłany link do formularza zmiany hasła.

8. Logowanie do Konta możliwe jest po podaniu adresu e-mail użytego w procesie rejestracji oraz hasła Klienta.

9. Przeglądanie stron Sklepu jak również złożenie zamówienia na Towary nie wymaga posiadania ani zalogowania się na Konto. Złożenie zamówienia na Towary wiąże się z koniecznością podania danych osobowych, w tym adresowych niezbędnych dla realizacji zamówienia. W przypadku składania zamówienia przez Konto po raz pierwszy, konieczne jest podanie danych osobowych i adresowych niewymaganych podczas rejestracji w Sklepie, niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te, po ich wprowadzeniu, Klient może zapisać w ramach Konta celem ich wykorzystywania przy kolejnych zamówieniach, jak również w dowolnym czasie skorygować ich błędy lub zaktualizować te dane w ustawieniach Konta.

11. Klient ma prawo do usunięcia w dowolnej chwili swojego Konta. W celu usunięcia Konta, Klient powinien zgłosić takie żądanie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail [email protected]

12. Mennica usuwa Konto po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 11 powyżej bez zbędnej zwłoki, w każdym razie w okresie nie dłuższym niż miesiąc od dnia otrzymania żądania.

13.Z chwilą usunięcia Konta Klienta zgodnie z ust. 11-12 powyżej, Umowa zawarta z tym Klientem rozwiązaniu.

14. Usunięcie Konta i rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na zawarte za pośrednictwem tego Konta umowy na sprzedaż Towarów, które pozostają w mocy i podlegają wykonaniu na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 4. Dane osobowe, bezpieczeństwo

1. Mennica przetwarza dane osobowe Klientów na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.

2. Mennica zapewnia Klientom stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych przez Mennicę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail [email protected]. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, stosowanych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych, praktyk stosowanych w Portalu bądź korzystania z usług elektronicznych, Użytkownik może skontaktować się z Mennicą za pośrednictwem poczty, pisząc na adres: Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa bądź za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: [email protected].

3. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Klienta. Mennica nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Klienta cudzych danych osobowych bądź za działania innych Klientów lub podmiotów trzecich, którym dany Klient przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Klient nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat, jeżeli nie jest to konieczne do świadczenia Usług opisanych w Regulaminie.

 

§ 5. Złożenie zamówienia, umowa sprzedaży Towaru

1. Opisy Towarów umieszczone na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy ich sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

2. Aktualne ceny Towarów podane są na stronach internetowych Sklepu – zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Na etapie składania zamówienia, klient jest informowany o dostępnych sposobach dostawy Towaru i jej kosztach jak również ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów. Towary dostarczane są jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Do złożenia zamówienia przez Klienta dochodzi po wykonaniu przez Klienta wszystkich poniższych czynności:

1) określeniu rodzaju i ilości zamawianego Towaru;

2) podania danych niezbędnych dla realizacji zamówienia;

3) wyboru formy dostarczenia Towaru:

– w przypadku produktów kolekcjonerskich lub inwestycyjnych – wysyłka na podany przez Klienta adres przesyłką kurierską;

– w przypadku produktów inwestycyjnych oddanie Towaru na przechowanie Mennicy, na podstawie osobno zawartej umowy przechowania;

4) wyboru warunków płatności;

5) potwierdzeniu przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku informującego , że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta na dane Towary zgodnie z Regulaminem stanowi ofertę nabycia tych Towarów na warunkach i w cenach wynikających z opisu tych Towarów zamieszczonych na stronach Sklepu.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Mennica potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany przez Klienta. Wskazana wiadomość stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w ust. 4 powyżej. Chwila akceptacji oferty Klienta co do określonych Towarów stanowi chwilę zawarcia umowy sprzedaży tych Towarów.

6. W treści potwierdzenia przyjęcia zamówieniu zamówienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Mennica potwierdza Kupującemu warunki zawartej umowy sprzedaży Towarów określonych w zamówieniu. Powyższe stanowi potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży Towarów objętych danym zamówieniem.

7. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży Towarów jest Warszawa, ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa.

8. Realizacja zamówienia następuje, jeżeli:

1) zamówienie dotyczy Towaru, który jest dostępny;

2) Kupujący dokonał zapłaty za Towar i koszty dostawy zgodnie z postanowieniami § 6 poniżej.

3) Transakcja spełnia wymogi wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

9. Jeśli Kupujący zapłaci za Towar, a zamówienie nie może zostać zrealizowane, Mennica informuje o tym Kupującego i niezwłocznie zwraca mu uiszczoną przez Kupującego kwotę powiększając ją o odsetki ustawowe, o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6. Płatność

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar i za koszty wydania w terminie 2 godzin od dokonania zamówienia tego Towaru zgodnie z § 5 powyżej. W przypadku opóźnienia w zapłacie względem wskazanego terminu, złożone zamówienie zostaje anulowane. Jeśli Kupujący zapłaci za Towar i za koszty wydania po wskazanym powyżej terminie, Mennica poinformuje o tym Kupującego i niezwłocznie zwróci mu uiszczoną przez niego kwotę.

2. Dostępną w Sklepie formą płatności jest szybki przelew elektroniczny – usługa dostępna dla Klientów posiadających bankowe konta internetowe obsługiwane przez Autopay S.A. Ewentualne koszty realizacji zapłaty ponoszone przez Kupującego na rzecz Mennicy w związku z korzystaniem ze wskazanej powyżej formy płatności nie będą przewyższać poniesionych przez Mennicę kosztów skorzystania z tej formy płatności.

3. Przelewy internetowe są obsługiwane przez serwis Autopay spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN ( w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013. Serwis Autopay S.A. zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji. Dane Kupującego realizującego płatność poprzez serwis Autopay S.A. są przekazywane bezpośrednio do serwisu Autopay S.A. z pominięciem Sklepu.

4. Korzystanie z serwisu Autopay S.A. wymaga uprzedniej akceptacji przez Kupującego regulaminu Autopay S.A.

 

§ 7. Realizacja zamówienia

1.W przypadku wydawania Towaru poprzez jego wysłanie przesyłką kurierską, po dokonaniu zapłaty przez Kupującego zgodnie z § 6 powyżej, zamówione Towary są wysyłane do Kupującego w terminie 5 (pięciu) dni roboczych. Zamówione Towary dostarczane są na adres podany przez Kupującego. Maksymalny czas realizacji zamówienia, w tym dostarczenia zamówionych Towarów do Kupującego to 30 dni kalendarzowych.

2. Jeśli na stronie internetowej Sklepu podany jest szczególny termin wysyłki lub odbioru Towaru, wówczas obowiązuje taki termin.

3. Kupujący w chwili odbioru Towaru powinien sprawdzić, czy Towar lub przesyłka nie posiada uszkodzeń np. powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodny z zamówieniem.

4. W przypadku wyboru przez Klienta oddania Towaru na przechowanie Mennicy, do Klienta zostaje wysłana na adres e-mail propozycja umowy przechowania nabytych Towarów, która stanowi ofertę jej zawarcia. Umowa przechowania jest zawierana w formie dokumentowej po akceptacji jej treści przez Klienta w zwrotnej wiadomości poczty elektronicznej.

 

§ 8. Odstąpienie od umowy

1. W odniesieniu do produktów inwestycyjnych – zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 12 lutego 2020 r, Dz.U. poz. 287 ze zm.) Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży produktu inwestycyjnego, ponieważ taka umowa dotyczy produktu, za który cena zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym, nad którym Mennica nie sprawuje kontroli i jednocześnie ww. wahania cen mogą nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. terminu 14 dni. Mennica informuje jednocześnie, że prawdopodobieństwo, iż wahania takie wystąpią w ww. terminie jest bliskie 100 %.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży produktu kolekcjonerskiego:

1) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł zgodnie z Regulaminem umowę sprzedaży produktu kolekcjonerskiego, może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od niej – jako od umowy zawartej na odległość – bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem, że Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

2) Bieg wskazanego w pkt 1) powyżej terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu kolekcjonerskiego rozpoczyna się od dnia objęcia tego produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu kolekcjonerskiego, składając Mennicy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym tutaj.

4) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres email: [email protected] lub pisemnie na adres: Mennica Polska S.A., Dział Handlu Krajowego, ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa. Mennica niezwłocznie prześle Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

5) W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu kolekcjonerskiego zgodnie z pkt. 1)-4) powyżej, umowę tę uważa się za niezawartą.

6) Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu kolekcjonerskiego zanim Mennica przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7) Mennica niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności – z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej.

8) Mennica dokonuje zwrotu płatności przelewem na numer konta bankowego, z którego Kupujący dokonał zapłaty.

9) Mennica wstrzyma się ze zwrotem kwot otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10) Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Mennicy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Mennicę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży tego Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.

11) Zwracany Towar należy odesłać na adres: Mennica Polska S.A., ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa.

12) Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Towaru.

 

§ 9. Opis Towaru, Odpowiedzialność Mennicy za zgodność Towaru z umową, Reklamacje

1. Mennica sprzedaje Towar wskazany przez Kupującego w zamówieniu, zgodny z opisem Towaru zamieszczonym na Portalu. Mennica utrwala w wersji elektronicznej, w zarządzanym przez siebie systemie informatycznym, treść zawartej umowy sprzedaży i dostarcza ją Kupującemu na jego żądanie.

2. Mennica zobowiązana jest dostarczyć Towar zgodny z zawartą umową sprzedaży. Towar jest zgodny z zawartą umową sprzedaży w przypadkach określonych w art. 43 b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 12 lutego 2020 r, Dz.U. poz. 287 ze zm.) o prawach konsumenta, w szczególności jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Kupujący może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Mennicę, jej poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Mennica wykaże, że:

a) nie wiedziała o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mogła o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący może rozsądnie oczekiwać.

3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany.

4. Mennica może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Mennica może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Mennicy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Mennicy, może ona odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Mennicy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

6. Mennica dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowana przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Mennica.

7. Kupujący udostępnia Mennicy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Mennica odbiera od Kupującego Towar na swój koszt.

8. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, gdy:

1) Mennica odmówiła doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 4 powyżej;

2) Mennica nie doprowadziła Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 4-6 powyżej;

3) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Mennica próbowała doprowadzić Towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3-6 powyżej.

5) z oświadczenia Mennicy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

11. Mennica zwraca kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.

12. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Kupującego wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

12. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Mennicy na jego koszt. Mennica zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

13. Mennica dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Na stronie internetowej Sklepu są umieszczane zdjęcia Towarów, np. sztabek złota i srebra z indywidualnym numerem przykładowej sztabki lub brylantów/diamentów. Wskazane zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy, w szczególności oceniając wielkość sztabki złota czy srebra/brylantu/diamentu należy kierować się wartościami liczbowymi wskazanymi w opisie Towaru.

15. Wszelkie wątpliwości, zapytania i reklamacje dotyczące Towarów oraz związane z realizacją zamówienia powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe:

1) w przypadku produktów inwestycyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

2) w przypadku produktów numizmatycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

3) telefonicznie na numer:

produkty inwestycyjne – 22 656 40 50 (pn.–pt.: 9.00–16.00)

produkty kolekcjonerskie – 22 656 41 96 (pn.–pt.: 9.00–16.00)

Za połączenie telefoniczne konsument nie będzie obciążony opłatą wyższą niż za wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta.

4) pisemnie na adres: Mennica Polska S.A. ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa wypełniając formularz reklamacyjny dostępny tutaj.

16. Wszelkie reklamacje w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej, chyba że wspólnie ustalona zostanie inna forma odpowiedzi.

17. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są w trybie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. w przypadku Konsumentów w szczególności w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 12 lutego 2020 r, Dz.U. poz. 287 ze zm.) 18. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Mennicą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 10. Podgląd produktów inwestycyjnych oddanych Mennicy na przechowanie

1. W ramach Umowy, Mennica udostępnia Klientom możliwość podglądu, za pośrednictwem ich Konta, nabytych przez nich produktów inwestycyjnych przechowywanych przez Mennicę na podstawie aktualnie obowiązujących umów przechowania.

2. W celu uzyskania przez Klienta dostępu do funkcjonalności określonej w ust. 1 powyżej, musi on posiadać Konto i jednocześnie uzupełnić swoje dane w profilu klienta o numer PESEL (a w przypadku osób nieposiadających PESEL: dane w postaci numeru i serii dokumentu tożsamości, data urodzenia, kraj urodzenia) oraz numer telefonu podany w aktualnie obowiązującej umowie przechowania Klienta.

3. Mennica udziela dostępu do funkcjonalności określonej w ust. 1 powyżej, jeżeli adres e-mail Klienta użyty przy założeniu Konta i podane przez niego dane zgodnie z ust. 2 powyżej są zgodne z danymi zawartymi w aktualnie obowiązującej umowie przechowania Klienta.

4. Skorzystanie przez Klienta z funkcjonalności określonej w ust. 1 powyżej jest możliwe po wejściu przez Klienta w ramach Konta w zakładkę „Twoje depozyty” i każdorazowym potwierdzeniu jego tożsamości poprzez wpisanie jednorazowego kodu otrzymanego na numer telefonu.

 

§ 11. Newsletter

1. Klient może zamówić Newsletter poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie od Mennicy na podany adres e-mail informacji handlowej o jej ofertach i promocjach, w tym przy użyciu systemów do automatycznej wysyłki. Zamówienie Newslettera Klient musi potwierdzić poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na podany adres e-mail.

2. Wiadomości poczty elektronicznej zawierające oferty Mennicy i aktualne informacje o jej produktach, są przesyłane w ramach Newslettera na podany przez Klienta adres e-mail.

3. Newsletter wysyłany jest bezpłatnie.

4. Klient może zrezygnować z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się na końcu każdej z wiadomości otrzymanych w ramach Newslettera.

 

§ 12. Formularz kontaktowy

1. W ramach Portalu świadczona jest drogą elektroniczną bezpłatnie usługa polegająca możliwości indywidualnego kontaktu Użytkownika z Mennicą, obejmującego porady i odpowiedzi na pytania Użytkownika dotyczące w szczególności możliwości wykonania przez Mennicę konkretnego zamówienia

2. Skorzystanie z usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

1) uzupełnienie przez Klienta formularza dostępnego w ramach Portalu;

2) potwierdzenie zapoznanie się z treścią Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu;

3) wciśnięcie przycisku „Wyślij”.

3. Mennica wykonuje usługę poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza.

 

§ 13 Zmiany Regulaminu

1. Mennica jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Kupującym z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

1) Zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Mennicę obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

2) Wydanie przez organy administracji publicznej w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Mennicę obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

3) Wprowadzenie przez Mennicę nowych funkcjonalności Portalu/sklepu internetowego lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;

4) Wprowadzanie przez Mennicę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;

5) Powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Mennicę mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej Umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego klienta Mennicy będącego Konsumentem proponowana zmiana jest na korzyść takiego klienta;

6) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla konsumentów – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który

pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.

2. Mennica informuje Klienta poprzez publikacje na Portalu co najmniej o:

1) treści planowanej zmiany Regulaminu;

2) dacie wejścia zmiany w życie;

3) prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanej zmiany, terminie na jego złożenie i jego konsekwencjach dla Kupującego;

4) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

3. Jeżeli w okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Klient nie zgłosi Mennicy sprzeciwu wobec tych zmian, przyjmuje się, że Klient je zaakceptował. W okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Klient może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym albo zgłosić sprzeciw, w wyniku którego Umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian.

4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży, co do których Kupujący wyraził wolę przystąpienia do nich przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Kupującego przystąpienia do umowy z Mennicą (dniem tym najczęściej będzie dzień złożenia zamówienia na Portalu).

 

§ 14. Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Kupującymi i Mennicą z na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.

2. Mennica nie ponosi odpowiedzialności za wahania kursu Towarów na rynku i wartość zakupionych Towarów w czasie.