Regulamin zakupu złota inwestycyjnego

1. Wymienionym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

MP” – spółka Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019196; NIP 527-00-23-255, Regon 010635937.

Produkty” – produkty inwestycyjne tj.: sztabki złota o próbie 999,9 oraz gramaturze: 5 g (gram); 10 g (gram); 20 g (gram); 31,1 g (gram); 50 g (gram); 100 g (gram), 250 g (gram); 500 g (gram); 1000 g (gram); oraz złote monety bulionowe o gramaturze 1 oz (uncja).

Umowa” – Umowa nabycia Produktów zawierana zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Klient” – osoba zawierająca umowę nabycia Produktu lub Produktów zgodnie z Regulaminem.

RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady nabywania Produktów od MP.

2. Komunikacja Klienta z MP odbywa się osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. Klient może kontaktować się z MP w celu nabycia Produktów przy użyciu adresu poczty elektronicznej: [email protected]

3. Na podstawie zapytania złożonego przez Klienta, MP przygotowuje adresowaną do Klienta ofertę zawarcia Umowy – tj. umowy sprzedaży zamówionych Produktów, na mocy której:

a) MP zobowiązana będzie do przeniesienia na Klienta własności tych Produktów i wydania Produktów,
b) Klient będzie zobowiązany do zapłaty ceny tych Produktów ustalonej zgodnie z ust. 7 i odbioru Produktów

W trakcie przygotowywania oferty, Mennica stosuje w odniesieniu do Klienta ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co może wiązać się z odmową zawarcia lub przeprowadzenia transakcji. Oferta dla Klienta zawiera symulację wyceny Produktów na daną chwilę wg aktualnych notowań rynkowych.

4. Po przygotowaniu oferty dla Klienta, MP wystawia fakturę pro-forma, która będzie stanowić podstawę do wpłaty przez Klienta zaliczki na zakup Produktów w wysokości zawartej w ofercie symulacji wyceny Produktów. MP przekazuje Klientowi ofertę sprzedaży Produktów i fakturę pro-forma, celem jej akceptacji.
5. Akceptacja oferty sprzedaży Produktów następuje poprzez wpłacenie przez Klienta wyliczonej kwoty zaliczki na rachunek bankowy MP podany na fakturze pro-forma. Umowa sprzedaży Produktów zostaje zawarta z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta kwoty zaliczki na rachunek bankowy MP (konkludentne przyjęcie oferty przez Klienta). Miejscem zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest Warszawa, ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa.
6. Po wpłynięciu na rachunek MP zaliczki, o której mowa w ust. 5, Klient może złożyć MP, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, w formie pisemnej lub dokumentowej, dyspozycję dotyczącą wyboru dowolnego kursu LBMA Gold Price w przyszłości, w oparciu o który zostanie ustalona cena nabywanych przez Klienta Produktów. Dyspozycję na dany dzień można złożyć do godz. 10.00 przed południem na fixing przedpołudniowy (AM), ogłaszany w Londynie ok. godziny 12.00 czasu warszawskiego. Jeżeli walutą rozliczeniową danej transakcji będzie polski złoty wówczas cena złota zostanie przeliczona po średnim kursie waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w tym samym dniu co wybrany LBMA Gold Price. Dyspozycja może zostać złożona tylko i wyłącznie w te dni, które są dniami roboczymi zarówno w MP, w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Dyspozycje dotyczące wyboru kursu złożone po godzinie 10.30 przed południem w dniu, który został wskazany jako dzień ustalenia LBMA Gold Price nie będą przyjmowane przez MP.
7. Klientowi, który zawarł, zgodnie z niniejszym Regulaminem umowę nabycia Produktów, do chwili złożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 6 przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy. W takim przypadku, Klient składa MP, w formie pisemnej lub dokumentowej, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Kwota zaliczki wpłacona przez Klienta zgodnie z ust. 5 jest mu zwracana przez MP w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia przez MP oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy na konto, z którego została wcześniej wpłacona MP.
8. Po złożeniu przez Klienta dyspozycji, o której mowa w ust. 6 , wpłacona przez niego zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny zakupu Produktów.
9. Na podstawie wskazanego w dyspozycji Klienta LBMA Gold Price nabywanych Produktów, MP oblicza cenę złota, która będzie obowiązująca w ramach Umowy obejmującej te Produkty oraz cenę tych Produktów.
10. MP przesyła Klientowi ostateczne rozliczenie wraz z fakturą pro-forma i aktualną kwotą do zapłaty dla Klienta tytułem ceny Produktów. Termin płatności tej faktury wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Płatność powinna zostać dokonana przez Klienta przelewem na nr konta bankowego MP wskazanego na fakturze.
11. Po dokonaniu zapłaty przez Klienta zgodnie z ust. 10 oraz otrzymaniu informacji z MP, mailem na podany przy zamówieniu adres email Klienta, o gotowości wydania Produktów, Klient zobowiązany jest odebrać Produkty w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania informacji z MP o gotowości wydania Produktów. Po upływie 30 dni kalendarzowych od daty poinformowania Klienta o możliwości odbioru Produktów, Produkty zostaną przeniesione do skarbca MP, zaś MP rozpocznie naliczanie comiesięcznej opłaty za bezumowne przechowywanie Produktów w skarbcu MP w wysokości 120% obowiązującej w MP miesięcznej stawki z tytułu przechowywania złota. Informacja o aktualnych stawkach za przechowanie dostępna jest na stronie www.mennica.com.pl. Opłata płatna będzie na podstawie faktury przesłanej Klientowi na wskazany adres email.
12. Odbiór zamówienia odbywa się w magazynie MP w Warszawie. Na życzenie Klienta Produkty będą dostarczane do Klienta na jego koszt, którego wysokość każdorazowo uzgodniona zostanie indywidualnie pomiędzy MP a Klientem.
13. MP dostarcza Produkty bez wad fizycznych i prawnych. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Produktów, Klient może złożyć reklamację, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnie na adres Mennica Polska S.A. ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany w sposób jaki wskazał podczas składania reklamacji.
14. Klient ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zawartej umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Klient ma również możliwość zwrócenia się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.
15. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
16. Na Produkty nie jest udzielana jakakolwiek gwarancja.
17. Z zastrzeżeniem ust. 7, zgodnie z art. 38 pkt 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient nie może odstąpić od Umowy nabycia Produktów, ponieważ ich cena zależy wyłącznie od wahań cen na rynku finansowym, nad którymi MP nie sprawuje kontroli i jednocześnie ww. wahania cen mogą nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. MP informuje jednocześnie, że prawdopodobieństwo, iż wahania takie wystąpią w ww. terminie jest bliskie 100 %.
18. Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży Produktów na podstawie Regulaminu można uzyskać kontaktując się z MP za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
19. Inwestycje w złoto wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym. Ceny Produktów uzależnione są od aktualnych notowań kruszców. Przed podjęciem decyzji o zawarciu danej transakcji, każdy Klient powinien rozważyć, czy taka transakcja jest dla niego odpowiednia, biorąc pod uwagę swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów, sytuację finansową i stawiane cele, a także, jeśli to konieczne, powinien zwrócić się po profesjonalne doradztwo.
20. W odniesieniu do danych osobowych Klienta: 

1. administratorem danych osobowych Klienta jest MP – spółka Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-232), ul. Ciasna 6; 

2. dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Produktów – przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do podjęcia czynności przed zawarciem umowy i wykonania umowy, której Klient jest stroną. Podanie danych osobowych jest warunkiem nabycia Produktów; 

3. dane osobowe Klienta będą również przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa, w tym dla prowadzenia rachunkowości, wystawienia faktury VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie danych w zakresie umożliwiającym wystawienie faktury VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e oraz art. 125 ustawy o podatku od towarów i usług; 

4. ponadto dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń przysługujących MP lub obrony przed roszczeniami podnoszonymi wobec MP – które to cele wynikają z realizacji prawnie uzasadnionych interesów MP; 

5. MP nie prowadzi wobec Klienta profilowania, ani nie są w stosunku do Klienta podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje; 

6. dane osobowe Klienta mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z MP w zakresie wysyłek zamówionego towaru oraz obsługi IT; 

7. dane osobowe Klienta będą przechowywane przez MP przez okres wykonania umowy sprzedaży Produktów, a po tym okresie, do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy. Następnie dane osobowe Klienta będą przechowywane wyłącznie w przypadkach i w zakresie przewidzianym przepisami prawa; 

8. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  W przypadku RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 869; 

9. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania przez MP jego danych w celu wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów MP; 

10. Klient może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych MP pisząc na adres korespondencyjny MP lub wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres  [email protected]

 

 

Załączniki:

Dyspozycja wyboru kursu złota LBMA Gold Price AM (PDF, 160 KB)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (PDF, 225 KB)